No.4211女神周于希Sandy浴室薄透服饰配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真[74P]_周于希_秀人网

No.4211女神周于希Sandy浴室薄透服饰配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真[74P]_周于希_秀人网

是以愚谓此方之分量必有差误,愚疑此方浓朴之分量,当亦如小承气汤为大黄分量之半,其原本或为浓朴之分量半大黄,大抵由此半字而误为半斤也。有服承气汤后,大便之燥结不下,继服些许他药而燥结始下者,试再举两案以明之。

凡利则津液下注,多见口渴,惟太阴湿土之为病不渴,至于下利者当温之,而浑言四逆辈,所包括之方原甚广。 服后微解肌,病又见愈。

用熟地治寒温,恒为医家所訾。身发黄与黄胆不同。

人之色欲过度者,其脑髓必空,人之脑髓空者,其人亦必头重目眩,甚或猝然昏厥,知觉运动俱废,因脑髓之质原为神经之本源也。愚因思其处正当骨缝,其觉骨中作疼者,必其骨缝中有瘀血也。

若北方暑证,不必兼湿,甚或有兼燥,再当变通其方,滑石、生石膏各牛膝∶味甘微酸,性微温。后愚诊视,其父正为病患煎药,视其方乃系发表之剂,及为诊视,则白虎汤证也。

为疏方,用滋阴养血健胃利气之品,煎汤送服三七细末二钱,至二煎仍送服二钱,四剂后又复吐血,色多黑紫,然吐后则闷热疼痛皆减。其父信友人之言,遂改延他医,见其大便燥结,投以降下之剂,方中重用大黄八钱,将药服下,其人即不能语矣。

Leave a Reply