Vol495女神周于希Sandy私房情趣内衣极致美臀诱惑写真60P周于希尤蜜荟

Vol495女神周于希Sandy私房情趣内衣极致美臀诱惑写真60P周于希尤蜜荟

经曰:脉急尺之皮肤亦急,脉缓尺之皮肤亦缓,脉小尺之皮肤亦减而少气,脉大尺之皮肤亦贲而起,脉滑尺之皮肤亦滑,脉涩尺之皮肤亦涩。荣气不通,卫不独行,荣卫俱微,三焦无所御,四属断绝,身体羸瘦,独足肿大,黄汗出,胫冷,假令发热,便为历节也。

白者为寒,若平素白浑如米泔,则为湿热所化也。 然本自有热,则当消谷,小便数,大便坚,如伤寒胃实之证也。

若脉虚者知正气虚,必苦冒也,审其人素本有支饮,则不必治其欬,宜于痰饮家求治法也。腹满小便不利而赤,是热在里,其人自汗出,此为表和里实也,宜大黄硝石汤下之。

主之大黄甘遂汤,是<目录>卷三\妇人杂病脉证并治第二十二大黄四两甘遂二两阿胶二两右三味,以水三升,煮取一升,顿服之,其血当下。医以为流饮,而大下之,气击不去,其病不除;后重吐之,胃家虚烦,咽燥欲饮水,小便不利,水谷不化,面目手足浮肿,又与葶苈圆下水,当时如小差,食饮过度,肿复如前,胸□苦痛,状若奔豚,其水扬溢,则浮欬喘逆。

凡饮病得脉伏者,为伏饮,水邪已深之诊也。赵良曰:『内经』:色泽者,病溢饮,溢饮者,渴而多饮,溢于肠胃之外,又曰:水阴也,目下亦阴也,腹者至阴之所居也,故水在腹,便目下肿也。

五润者,象金之藏于水也。 尤怡曰:发汗利小便,因其势而利导之也。

Leave a Reply